onsdag 7. november 2012

Løfter tilliten til norsk rettsvesen


Min tillit til norsk rettsvesen er betydelig løftet etter at dommerfullmektig Ingulf Nordahl, Tigretten, i sin dommavsigelse i saken mot den 16 år gamle barnevernsgutten skrev:
"Retten bemerker at siktede er en ung gutt med store deler av livet foran seg. Livet har nok ikke alltid blitt slik han hadde håpet og trodd. Ved sin kriminelle løpebane har han nok skuffet mange, men mest seg selv. Retten er overbevist om at det bor mye godt i gutten som han kan bruke til å nå de fremtidsdrømmer han har. Retten vil henstille om at alle gode krefter samler seg om å legge forholdene best mulig til rette for at han kan få et liv fri fra rus og kriminalitet når han kommer ut av fengslet etter endt soning".
Jeg har opp gjennom årene lest en del domsavsigelser, men har aldri før sett en som er blitt formulert på denne måten - om den kriminelles bakgrunn og fremtidsmuligheter. Enkelte synes at dommen på ett år og fire måneder ikke står i stil til formuleringene i dommen. Personlig mener jeg at dommeren tar hensyn til guttens muligheter, også i domsutmålingen. Han vurderer guttens muligheter til rehabilitering utenfor rettsapparatet, og ser at de største mulighetene ligger i en "tilpasset" dom, der det kan legges til rette for behandling av guttens rusproblemer og de traumer han har etter en oppvekst barn og unge bør slippe.
Jeg skulle ønske at det kommer flere domsavsikelser med slike bakgrunns- og håpformuleringer. Fengselsstraff gir muligheter til rehabilitering fra rus, hvis den brukes slik dommerfullmektig Ingulf Nordahl skisserer i dette tilfellet. Men det forutsetter at det også ligger tilretteleggelse ved løslatelse. Her må først og fremst bolig være på plass, og ikke minst på den løslatte få muligheter til innpass i rusfrie miljøer. Og dessuten få adgang til utdannelse og jobb. 
Denne dommen er i første rekke tuftet på å gi muligheter, ikke fortrinnsvis på straff. Det ligger mye håp i en slik dom!


Bakgrunn:

Gutten er tidligere dømt for en rekke alvorlige forhold. I dommene er det tatt hensyn til guttens alder:
"Første dom er fra Kristiansand tingrett 07.03. 2011, der siktede ble idømt betinget fengsel i 90 dager og en bot på kroner 5 000 for vinnings-, narkotika- og trafikkriminalitet. Den andre dommen er fra Sør-Trøndelag tingrett 10.01.2012, der siktede ble idømt samfunnsstraff i 124 timer, for vinnings- volds- og trafikkriminalitet. Straffen er en fellesstraff med overnevnte dom. Tredje dom er fra Kristiansand tingrett 05.03. 2012, der siktede ble idømt samfunnsstraff i 250 timer, for vinnings-, narkotika- og trafikkriminalitet. Straffen var en fellesstraff med overnevnte dom. Den fjerde dommen er fra Kristiansand tingrett 24.07.2012, der siktede ble idømt samfunnsstraff i 420 timer for vinnings-, narkotika- og trafikkriminalitet. Straffen var en fellesstraff med overnevnte dom"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar