onsdag 29. januar 2014

Vold og rus

Artikkelen er hentet fra Borgestadklonikken, Kompetansesenter rus –region sør sin studie av ”Hvem er de pårørende, 2012”.

Forskningen viser at alkohol er sterkt relatert til vold (Pape,2011). Mange blir utsatt for vold fra partneren når det er alkohol eller andre rusmidler med i bildet.. Vold som utøves i alkoholrus, er som regel grovere. Det er også en sammenheng mellom eget alkoholforbruk og risikoen for å bli utsatt for vold i parforhold.

Inntak av alkohol  reduserer vurderingsevnen og svekker impulskontrollen, noe som kan bidra til å utløse aggressiv atferd (ibid). Verdens helseorganisasjon viser at alkoholbruk øker forekomsten av hjemmevold. Relasjonen mellom partnervold og alkohol beskrives gjennom disse faktorene (WHO 2012):

·      Alkoholbruk reduserer kognitive og fysiske funksjoner og reduserer selvkontroll. Personen blir mindre i stand til å løse konflikter på en ikkevoldelig måte i relasjonen.
·      Stort alkoholforbruk kan føre økonomiske problemer, omsorgsproblemer, utroskap og andre familiære vanskeligheter. Dette kan skape konflikter i forholdet, og det blir større sjanse for at vold oppstår.
·      Individuelle og sosiale forestillinger om at alkohol foråresaker aggresjon, kan utløse voldelig atferd, og alkoholen brukes som unnskyldning for dette.
·      Erfaring med vold i relasjoner kan lede til alkoholbruk som selvmedisinering.
·      Barn som ser vold eller opplever trusler om vold mellom foreldrene, har større sjanse for å utvise skadelig drikkemønster senere i livet.

Tennessee Association of Alcohol, Drug & other Addiction Services (TAADAS, 2012) viser at rusmiddelbruk øker sjansen for at hjemmevold ikke bare forekommer i rusperiodene, men også i edrue faser. Ofrene for hjemmevold får ofte  sosiale problemer med sine relasjoner til familie, venner, fremtidige partnere og sitt forhold til arbeid og skole (WHO, 2012).

Hjemmevold og rusavhengighet opptrer sammen, men det er ikke kausal sammenheng mellom rusmisbruk og hjemmevold (National Coalition against Domestic Violence, NCADV, 2012). Selv om denne kausale sammenhengen ikke eksisterer, bør en likevel arbeide med vold i rusbehandlingsprogrammer, og med rusmisbruk i voldsbehandlingsprogrammer. Det vises bedre resultater ved denne kombinasjonen (ibid).


Per Isdals (2000) definerer vold på denne måten: ”Enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, for å få denne personen til å gjøre noe mot sin vilje, eller slutte å gjør noe denne personen vil”

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar